Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Политика за личните данниКакво са лични данни?


Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".


Защо “АЙ ТОЙС" ООД събира и съхранява лични данни?


За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, за да управлявате вашия профил в онлайн магазина BAPA.BG, за да управлявате Вашите покупки, да се възползвате от правото си на замяна на продукт или рекламация. Те ни служат за кореспонденция с Вас или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди доставка на поръчаните от Вас детски дрехи, при оформяне на документите с куриерската фирма, за маркетингови дейности или реклама.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.


Каква е личната информация, която събираме:


АЙ ТОЙС ООД може да съхранява и обработва личните Ви данни, които предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, особено при покупка чрез инернет сайт BAPA.BG. Това включва по-специално следните лични данни: име, дата на раждане, адрес на електронната поща, телефонен номер, адрес, адрес за доставка, номер на банкова сметка или кредитната карта, както и друга доброволно предоставена информация, попълнена по време на регистрацията или по време на преглеждането или купуването на стоки. Във връзка с вашите дейности на нашия уеб сайт, ние събираме и обработваме вашия IP адрес и "бисквитки". Обработката и използването на "бисквитки" се регулира от отделни правила, които могат да бъдат намерени тук. Всички лични данни, които обработваме, идват директно от вас.

 

На кого можем да предоставим лични данни:


В рамките на настоящото пълномощно можем в същото време да предадем / предоставим вашата лична информация на следните лица:

Превозвачи, които отговарят за доставката на поръчаната стока.

Наши бизнес партньори

Компании, обслужващи нашата телефонна централа за целите на обслужването на клиенти

Доставчици на платежни услуги (доставчици на платежни карти)

Нашите данъчни и правни консултанти във връзка с упражняването на нашите права

Партньори, отговарящи за обработката на върнатите стоки

При условия, определени със закон сме длъжни да предоставим лични данни на правоприлагащите органи (най-вече в полицията) и други публични органи.


Период на съхраняване на данните:

 

“АЙ ТОЙС" ООД  ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на електронен офлайн носител и/или онлайн в информационната инфраструктура на сайта си, за следния период от време: 

Всички данни, документи и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка – 6 години

Счетоводни документи, данни и информация, свързани с конкретна Ваша поръчка - 6 години

Други данни и информация, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 1 година

 

Какви са Вашите права за защита на личните Ви данни?Право на отказ от съгласие. В случай, че вашите лични данни се обработват въз основа на разрешение от вас, вие имате право да го анулирате, което е достъпно тук. Отмяната на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни преди този отказ. Оттегляне на съгласие не се отразява на обработката на личните Ви данни, по-специално във връзка с изпълнението по договора или изпълнението на законово задължение.

Право на достъп. В съответствие с чл. 15 на Регламент GDPR имате право да получите потвърждение за това дали и какви лични данни се обработват от BAPA.BG и да получите достъп до тези лични данни, включително информация за целите на обработването, категорията на личните данни, бенефициентите, планираната продължителност на задържането на лични данни, наличието на искане заличаване или коригиране на личните данни, правото да подаде жалба до надзорния орган, относно източник на лични данни, освен ако те не са получени директно от вас,  както и факта, че се касае за автоматизирано вземане на решения, включително и профилиране.

Право на корекция и изменение. Имате право да поискате от АЙ ТОЙС да коригира Вашата лична информация, ако е неточна, или да я допълни, ако тя е непълна. Можете също така да поправите или допълните Вашата лична информация през нашия личен профил на нашия сайт, ако сте били регистрирани.

Право на изтриване / право да бъде забравен. Имате право да изтриете личните си данни, ако съществуват законови предпоставки. Особено в случаите, когато личните данни не са необходими за горепосочените цели или сте оттеглили съгласие, или имате възражения по процеса на обработка, като същевремнно не сме задължени да продължим обработкатана  личните Ви данни за спазването на правно задължение.

Право на ограничаване на обработката. Имате право да ограничите обработването на Вашите лични данни от АЙ ТОЙС ако: а) отричат достоверността на личните данни (както и за проверка на тяхната точност), б) обработката им е незаконна и да поискате ограничения върху използването на лични данни, вместо на отказ, в) личните Ви данни, които трябва да се подпомогнат упражняването или защитата на правни искове, дори когато на АЙ ТОЙС вече не е необходима за по-нататъшна обработка, или г) ако обектите за преработка въз основа на правото на собственост за целите на нашите законни интереси (по-специално по отношение на директен маркетинг).

Право на преносимост на лични данни. При поискване от Ваша страна,  BAPA може да предостави личните Ви данни директно на друг администратор, или имате право да ги получите в  структуриран, конвенционален и машинно читаем формат.

Право на възражение. Имате право да възрази срещу обработването на лични данни, въз основа на нашите законни интереси и  по-специално по отношение на директния маркетинг.

Автоматизирани индивидуални решения. Имате право да бъдат свободни от всякакви решения въз основа единствено на автоматизирана обработка, включително създаване на профили, които имат правни последици за Вас или да ви по подобен начин значително въздействие. Такова право обаче няма да бъде приложимо, ако решението е необходимо за сключването или прилагането на договор между вас и АЙ ТОЙС; е разрешено от приложимото право за АЙ ТОЙС, при условие че предвижда подходящи мерки за защита на неговите права, свободи и законни интереси; или се основава на Вашето изрично съгласие.

Право на подаване на жалба. Вие имате правото по всяко време да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни във връзка с обработката на Вашите лични данни.

 

Данни за контакт с “АЙ ТОЙС” ООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София 1000, бул. Патриарх Евтимий 29

Електронна поща: info@bapa.sale

Интернет страница: www.bapa.bg